Svensk Energiutbildning

Energideklaration 2008

10 september 2008, Arlanda Conference Center

Energideklaration 2008 Program Utställning Dokumentation

Program

Ordinarie program

8.30 - 9.30

Registrering och utställning

 

9.30 – 9.40

Inledning 
Bengt Nyman, moderator

 

9.40 – 10.40

Praktisk energideklarering 

 

Involverade myndigheternas erfarenheter så här långt
 - Mari-Louise Persson, Boverket
 - Thomas Neldén, Swedac

Branschen erfarenheter från första årets verksamhet
 - Ulrika Jardfelt, SABO
 - Björn Gustafsson, ECiS

10.40 – 11.20

Kaffepaus och utställning

 

11.20 – 12.00

Fastighetsägarnas upphandling, medverkan och uppföljning

 

Vikten av en genomtänkt upphandlingsmetodik
 - Eje Sandberg, Aton Teknik Konsult AB

eNyckeln - ett verktyg för det egna förberedelsearbetet
 - Zinaida Kadic, Energimyndigheten

När måste en platsbesiktning göras?
 - Paul Silfwerberg, Boverket
 - Thomas Neldén, Swedac

 

12.00 – 12.30

Kommunernas tillsynsarbete

 

Hur tillsynsarbetet är tänkt att fungera
 - Mari-Louise Persson, Boverket

Kommunernas möjligheter att hantera tillsynen idag
 - Reigun Thune Hedström, SKL
 

12.30 – 13.50

Lunch och utställning

 

13.50 – 15.40

Parallella diskussionsforum

 

Vi delar upp oss i tre separata grupper för att mer ingående kunna behandla olika yrkesgruppers specialområden. Efter några inledande föredrag är tid avsatt för frågor och diskussion.

 

 

             Forum 1:

Praktisk energideklarering
Moderator: Björn Gustafsson, ECiS


Här läggs fokus på energiexpertens praktiska arbete.

Behov och nytta av samlad energideklarantkår?
 - Lotta Bångens, Föreningen Sveriges Energirådgivare

 

Energirådgivarnas nya sektion för energideklaranter 
 - Lotta Bångens, Föreningen Sveriges Energirådgivare

 

SWETIC:s branschorganisation för ackrediterade företag
 - Leif Kumlin, Anticimex & ordförande i branschorganisationen
 - Magnus Davisson, SWETIC
 

 

Gemensam diskussion och frågestund

  Under moderatorns ledning tas följande frågor upp:
   - När är en platsbesiktning motiverad?
   - Vad är en rimlig arbetsinsats vid bedömning 
     av fastighetsägarens uppgifter?
   - Krav och förväntningar på kalkylprogram. 
Behövs en standard?

 

Information om Swedacs bedömning vid revision av ackrediterade företag
 - Thomas Neldén, Swedac

Information om certifieringsorganens bedömning av experternas rapportering om genomförda uppdrag respektive fortbildning
 - Bertil Wolgast, Swedcert AB

 

 

             Forum 2:

Fastighetsägarnas upphandling, medverkan och uppföljning

Moderator: Eje Sandberg, Aton Teknik Konsult AB

 


Energideklarationer sett ur fastighetsägarens synvinkel innefattar allt från upphandlingsmetodik, egna förberedelser och arbetet efter deklarationen. Vi fördjupar oss i området.  

 

Arbetsmetodik för upphandling, förberedelser och uppföljning

 - Eje Sandberg, Aton Teknik Konsult AB


Nyttan av ett starkt eget engagemang som fastighetsförvaltare
 - Thomas Lepik, Göteborgs stad bostadsaktiebolag

  
Erfarenheter av bostadsrättsföreningars upphandling
 - Annika Nilsson, HSB Malmö
 

Gemensam diskussion och frågestund

  Under moderatorns ledning tas följande frågor upp: 
   - Vad är en rimlig arbetsinsats vid framtagandet
     av nödvändiga uppgifter?
   - När är en platsbesiktning motiverad?   
   - Hur bör energideklarationen utformas för att 
     vara till praktisk nytta?

   - Genomförs deklarationernas åtgärdsförslag?

  

 

             Forum 3:

Kommunernas tillsynsarbete

 

Moderator: Reigun Thune Hedström, SKL & Bengt Nyman


Vi reder ut begreppen, informerar om förutsättningarna och ger förslag på hur tillsynen kan hanteras i praktiken.

 

Kommunernas möjligheter och förutsättningar att bedriva tillsyn 
 - Reigun Thune Hedström SKL & Bengt Nyman

Exempel från kommuner som tagit ett tidigt initiativ 
 - Pia Hermansson, Göteborgs stads stadsbyggnadskontor

Gemensam diskussion och frågestund

  Under moderatorernas ledning tas följande frågor upp:
   - Hur ska tillsynens rent praktiskt administreras?
   - Vilka prioriteringar kan och bör göras initialt?
   - Kan denna tillsyn samordnas med andra arbetsuppgifter?
   - Hur definieras en "beställd deklaration"? 
   - Hur kommer Länsstyrelsernas tillsyn att realiseras?
   - Finns behov av ett nätverk för fortsatt samtal inom området?

 

 

 

15.40 – 16.20

Kaffepaus och utställning

 

16.20 – 16.50

Sammanfattning och uppföljning av diskussionerna

 

Medverkande moderatorer

 

16.50 – 17.0017.00 – 17.20

Fastighetsmäklarens roll och ansvar vid deklarering av småhus
Marie-Louise Sigemalm, Mäklarsamfundet

Erfarenheter från 10 år med energideklarationer i Danmark.

 

Uffe Groes, Sebra A/S 

 

17.20 – 17.30

Vad händer framöver?

 

 

17.30 – 18.00

 

Bengt Nyman tillsammans med dagens föreläsare

 

Avslutning och utställning


Pausföredrag

kl. 10.50                 

Validering av energiprogram
- Mats Ola Rasmusson, StruSoft AB

kl. 11.05

Att kartlägga belysningens energibehov - krav eller möjlighet?
 - Monica Gullberg, Belysningsbranschen / ÅF-Consult AB

kl. 13.20

Energieffektivisering med potential och lönsamhet
 - Ulf Frisk, Swedisol

kl. 13.35

Energiklassade ventilationsaggregat
 - Per-Eric Magnusson & Nicklas Brömster,
   Svensk Ventilation / IV-Produkt AB

kl. 15.50

Fastighetsenergiprogrammet - ett hjälpmedel för deklarationen
 - Georg Saros, Energivision AB

kl. 16.05

Byte av fönster - ett av de viktigaste stegen till
energieffektivisering och minskad miljöbelastning
 - Sven-Ove Östberg, Svenska Fönster

kl. 17.35

Areamätning i samband med energideklaration
 - Tomas Strand, Svenska Mätcenter AB

kl. 17.35

Byggnaders lufttäthet - tryckprovning 
 - Carl Welinder, Swema AB

kl. 17.50

 

 

kl. 17.50

Termografering av byggnader
 - Sven-Olof Eriksson, Arcsite / Trinergi AB

Balansering av värmesystem
 - Jonas Dahl, EMA Lundberg AB